Jaarverslag 2020 under construction

Inhoudsopgave

I Bestuursverslag

1. Voorwoord van onze voorzitter namens het bestuur
2. Hoogtepunten van 2020
    – alle activiteiten 2020
  – educatieve projecten
3. Jeugdtheaterschool in cijfers
4. Organisatie en Governance
5. De Jeugdtheaterschool inhoudelijk
5 a. Visie -Missie en Kernwaarden

5 b. Oud-leerlingen aan het woord
5 c. Corona en online lessen
6. Toelichting op de jaarrekening
7  Cyberrisk management – implementatie van Google
8. Vrijkaarten en toelichting
9. Toekomstwoord van de directeur


II Jaarrekening

Balans en resultaat  per 31-12-20  moet nog

 

III Overige toelichtingen

 De Jeugdtheaterschool in cijfers (PDF)

 

 

Dit rapport is uitgebracht  voorjaar 2021.

 

I Bestuursverslag

1. Voorwoord van onze voorzitter namens het bestuur

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarrapport over 2020.

Micha Hamel

2. Hoogtepunten van 2020

Onze festivals
Drie keer per jaar komen al onze leerlingen samen in wat wij onze festivals noemen. Maar in dit Coronajaar ging alles anders en moest er veel online gebeuren. Onze docenten hebben het onderste uit de kan gehaald om alle leerlingen een schitterende plaats te geven in de producties, filmpjes en online lessen maar de festivals hadden stuk voor stuk een ander karakter.
– Tijdens het JTSZO Lentefestival kijken de leerlingen normaal gesproken naar professionele voorstellingen. Dit jaar ……
– In het JTSZO Zomerfestival laten alle leerlingen in de grote theaterzaal van het Bijlmer Parktheater en in Amsterdam zien waar ze het hele jaar aan gewerkt hebben. Dat kon natuurlijk niet doorgaan maar dat betekent niet dat er niets gebeurde. Het thema van dit jaar was: ‘Familie’ en uiteindelijk bleek dat dit thema heel goed aansloot bij alle gebeurtenissen. Familie was ongelooflijk belangrijk.
– Het JTSZO Winterfestival geeft een kijkje in de keuken van alle groepen. Dit jaar niet in het Bijlmerparktheater maar in ….. , met strikte regels, voldoende afstand, weinig bezoekers. Uiteindelijk had iedereen een heel tevreden gevoel.

De open dagen en de audities ziin in 2020 met alle gewenste maatregelen gewoon doorgegaan.

Samenwerkingen
Samenwerken is erg lastig als je afstand moet houden, niet met grote groepen samen kunt komen etc. Dus hoe graag we ook samen werken met anderen en met andere initiatieven, dat zat er maar heel weinig in. Alleen de Summer’s Cool is doorgegaan met veel succes.

Educatieve projecten
Het Kleuterplein, een samenwerking met Mocca en de Holendrechtschool is dit jaar gecontinueerd????. Kleuterplein is een methode waarbij er thematisch onderwijs wordt gevolgd. Op de vrijdagen sluiten de kinderen de week vervolgens af met een theaterles van 45 minuten. Deze lessen staan uitgeschreven in de methode Kleuterplein die door onze theaterdocent voor iedere groep op maat wordt gesneden.

Ook de Talentacademie, een samenwerking met PPOZO (Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost) werd vervolgd ??????. De Talentacademie is een naschoolse activiteit voor leerlingen van groep 7 en 8. Het doel van de Talentacademie is de kinderen op speelse wijze vaardigheden aanleren die zij nodig hebben om de middelbare school zo succesvol mogelijk te doorlopen. Het programma wordt gedragen door herkenbare positieve rolmodellen die kunnen putten uit hun eigen ervaringen met de basisschool, middelbare school en vervolgopleidingen. Het programma is gevuld met aansprekende activiteiten en workshops die de kinderen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast maken de leerlingen kennis met verschillende vormen van presenteren.

Aangezien bij het ROC alle lessen online werden gegeven kon JTSZO geen  aparte invulling van het vak Burgerschap realiseren.

Meer weten over onze educatieve projecten

Klik hier voor het hele overzicht van 2020

3. Jeugdtheaterschool ZO in cijfers

In 2020 bereikte de school ????? mensen (in2019 waren dat er 21.788) , waarvan ??? in het Bijlmer Parktheater en ??? in de wijk en in de stad. Daarnaast heeft de JTSZO ???? deelnemers, namelijk ??? in het Bijlmer Parktheater en ??? op de overige locaties.
Een klein groepje begint al van 2-4 jaar: 1? %; 4-12 jaar: 53? %; en de 12+ : 46?%. Dit laatste is een bijzondere prestatie, aangezien deze leeftijdsgroep moeilijk te binden is.

Nieuw schema maken

4. Organisatie en Governance

Per 31 december 2020 was de bestuurssamenstelling, net als in 2019,  als volgt:

Voorzitter : Micha Hamel. Micha is componist en dichter. Lector aan de kunsthogeschool Codarts Rotterdam. Portefeuille: artistieke zaken
Penningmeester: Ryan Ramdien. Werkzaam als consultant en projectleider op het vlak van (big) data. Portefeuille: financiën
Secretaris: Eshe Reijnders, secretaris. Moeder van een oud-leerling en werkzaam als mediator en jurist, gespecialiseerd in media-, auteurs- en privacy-recht bij Endemol. Portefeuille: contracten en juridische zaken
Algemeen bestuurslid: Bianca Montsanto moeder van twee JTSZO-leerlingen Kyra-Nerys en Erin-Noël, beiden bij de school sinds 2011. Ze werkt bij de ING als data- en informatie-analist. Portefeuille: perspectief van de ouder
Algemeen bestuurslid: Nancy Poleon , oprichter en eigenaar van Branded Personalities (2011) en Branded U (2014) Ze heeft een personal branding programma gemaakt om de zichtbaarheid van vrouwen in business te vergroten. Portefeuille: Pr en branding.

Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar, en levert tevens op individuele basis advies aan de directeur, Irene Lips, zij is de enige in dienstverband van de stichting.
Op projectbasis werken Pia Schuuring als zakelijk leider en projectmanager Brede School, Carmen Lamptey als hoofd educatie, Emilie Calf als Projectleider ROC. Kayleigh Beun is verantwoordelijk voor de leerlingencommunicatie en administratie, ze is vaste gastvrouw en is intermediair voor Jongerencultuurfonds en Stadspas acties.

Verder bestond het freelance team uit: ????  Nakijken of dit nog klopt

Alexandro Benton, Danique Beun, Yahmani Blackman, Dorothy Blokland, Merel Brinkhof, Nina-Elisa Euson, Jeffrey Flu, Riquel Gilliad, Perry Gits, Nina Haanappel, Lesny Heikerk, Cheyenne Herdigein, Tim van den Heuvel, Wieke Hoekstra, Sem Huth, Eva de Jongh, Maggy Krizanic, Jeltje van Nuland, Rahana Oemed, Adanma Okoru, Quasim Payne, Serano Pinas, Joanne Purperhart, Emese van der Steen, Hilde Tuinstra en Priscilla Vaudelle.

Bij JTSZO bouwen we aan een zogenaamd ‘Team van de Toekomst’, onze toekomstige medewerkers. Dit is nodig omdat er een schakel mist tussen de opleidingen en de praktijk in de Bijlmer. Door al vroeg mee te draaien bouwen voornamelijk leerlingen van JTSZO de broodnodige expertise op om goed te functioneren in onze wijk. In 2019 bestond het Team van de Toekomst  uit :

Peer educators: Sona Abhelakh, Monezra Rudge , Bo de Vries, Robbie Wallin, Barbara Willemsen.

PR team: Nancy Boutros, Sona Abhelakh, Mathius Barsoum, Monezra Rudge, Kyra-Nerys Kemble, Dorelia Schraven, Issa.

Dit uniek team dat voornamelijk opgegroeid is en/of woont in de Bijlmer is de drijvende kracht van de school. Ze zijn onze oren en ogen en bepalen mede het aanbod, alsook zorgen ze voor het werven en vasthouden van publiek. Het vertrouwen en liefde voor elkaar maakt dat deze mix mensen elkaar motiveert en inspireert.

Voor de uitvoer van haar activiteiten steunt JTSZO op een aantal vrijwilligers.
De voornaamste vrijwilligers zijn: Nancy Boutros, Deshelle Haynes, Withney Dulder, René vd Wal; Romana Blanker neemt een groot deel van het vrijwilligerswerk van Heesterveld Club 1102 voor haar rekening. Via VENZO, een verbindingsplatform voor maatschappelijk inzet in Amsterdam Zuidoost worden betrokken vrijwilligers ingezet die het belangrijk vinden om hun kennis en expertise voor de theaterschool in te zetten. Ook levert JTSZO inhoudelijk content aan goede doelen- projecten die via Venzo worden gecoördineerd. Vanuit het project “Het netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland (NGPN) hebben we gebruik kunnen maken van de expertise op locatiebeheer.

JTSZO is plek waar normaal gesproken oriënterende stages, beroepsstages, afstudeervoorstellingen en innovatieve projecten ondergebracht worden. Een eerste baan, een eerste regie, choreografie, film of flyer worden hier gemaakt.
In 2020 heeft JTSZO geen stagiaires begeleid.

De volgende ondernemers leveren een substantiële bijdrage aan onze stichting. JAFLU fotografie en film, Tim van den Heuvel Videograaf, Willemien van Lith content en onderhoud website en PR, Anna Concepts vormgeving en socials, Lost Project inhoudelijke brainstorms, Going Social Medialab en registratie en Denielsen accountants.

6. Inhoudelijke toelichting op de jaarrekening

Woord vooraf: de controle op de effectiviteit van de Stichting vindt plaats via de begroting, tussenrapportages, bestuur notulen, het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantscontrole volgens het protocol van Amsterdam. De directie legt aan het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van de middelen.

Financiële verantwoording: In het huidige Kunstenplan in 2020 voldaan aan de door het AFK gestelde prestatie-eisen. Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2020 is € ??? negatief. De oorspronkelijke begroting 2020 bij het Kunstenplan ingediend in 2017 (niet te verwarren met de meerjarenbegroting zoals opgenomen in de jaarrekening) voorzag in een negatief saldo ad € 18.000. Door de projectsubsidie van het Stadsdeel ad € 15.000 en de hogere opbrengsten uit samenwerkingsprojecten is het resultaat beter dan verwacht. Hiermee worden ook de Activiteiten die hoger zijn dan begroot als gevolg van een toename in projecten gedekt. Alle operationele doelstellingen zijn gerealiseerd. 

Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 31 december 2020 € ???
De eigen Inkomsten zijn in 2020 gestegen??? naar € ??? (t.o.v. totale baten € ???). Dat was in 2019 € ??? (t.o.v. totale baten  € ???). We gaan dus van ??% naar ??% eigen inkomsten).

Continuïteit: In de periode 2017-2020 ontvangt JTSZO een vast subsidie van €160.000 per jaar (exclusief indexatie) uit het Kunstenplan van het Amsterdam Fonds voor de Kunst. Verder ontvangt de school vanaf 2019 een structurele huisvestingsbijdrage Bijlmer Parktheater van € 60.863. De school verwacht door haar wijkgerichte aanpak ook in de toekomst een jaarlijkse subsidie van het Stadsdeel Zuidoost te ontvangen. Voor 2020 zijn deze beschikkingen reeds ontvangen op grond hiervan zijn de grondslagen voor de waardering en activa en passiva gebaseerd op veronderstelling van continuïteit van de activiteiten.
Verder ontvangt de school een structurele bijdrage voor de huur van het Bijlmer Parktheater. Tot aan 2018 werd dit bedrag rechtstreeks aan de JTSZO verleend door het Stadsdeel Zuidoost (voor kantoor-, studioruimte en theaterzaal). In 2018 besloot Stadsdeel Zuidoost het bedrag rechtstreeks aan het BPT over te boeken met een specifiek bedrag bestemd per partner. Vanaf 2019 veranderde de route, en het bedrag werd opgenomen in het totaalbedrag Kunstenplan van Gemeente Amsterdam. Bijlmer Parktheater zal in het komende Kunstenplan €94.208 aanvragen  waarvan €60.000 voor JTSZO bestemd is. We gaan ervan uit dat dit in orde komt. En nemen de opbrengsten mee in de begroting zoals voorheen. De school verwacht door haar wijkgerichte aanpak ook in de toekomst de jaarlijkse subsidies van het Stadsdeel Zuidoost te blijven ontvangen.

Baten
De financieringsmix van de JTSZO bestaat in de nieuwe kunstenplanperiode uit Directe  inkomsten (?? %), structurele subsidies van AFK (??%), incidentele subsidies (??%).
De publieksinkomsten zijn voornamelijk samengesteld uit lesgelden, recettes en bijdragen van DWI/Stadspas en Jongerencultuurfonds.
De recettes zijn kleine inkomsten die worden gegenereerd tijdens presentaties, voorstellingen en uitwisselingen (CORONA ????). De lesgelden zijn op zo’n niveau dat mensen die net boven de minimum inkomensgrens zitten en niet in aanmerking komen voor Stadspas of Jongerencultuurfonds ze ook kunnen betalen. In dit stadsdeel blijft het lastig toegangsprijzen te verhogen. Leerlingen die het echt niet kunnen betalen worden ingezet in de PR (social media) en tijdens de festivals. Of bij de jongere deelnemers helpen de ouders/verzorgers mee. Dat was dit jaar onmogelijk.

Jaarlijks ontvangen we van Stadsdeel Zuidoost een bijdrage in onze voorstellingsgroepen van €15.000 omdat zij een waar visitekaartje zijn van onze wijk.
Vanaf 2020 ontvangt de JTSZO voor het eerste een bijdrage van €20.000 vanuit de sociale basis.
In nauw overleg met het stadsdeel hebben we ingezet op onderwijs- en arbeidstoeleiding met ons Peer-educator traject.

De post samenwerkingsproject is voornamelijk opgebouwd uit onze educatieve projecten met Het Projectenbrueau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) en met als grootste opdrachtgever het ROC van Amsterdam waar we al sinds 2012 heel intensief mee samenwerken.

De fondsen waar we wisselend aanvragen voor een bijdrage in onze festivals zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds, Het AMVJ fonds, de Rabobank en het ING.

De JTSZO heeft de ANBI status. Via de website worden kleine bedragen gedoneerd.

Beheerslasten
Beheerlasten Personeel: De directie wordt gevoerd door Irene Lips, zij is de enige in dienstverband van de stichting ( 1 FTE).
Inhuur personeel bestaat uit extra kantoor ondersteunende werkzaamheden door leden uit het docententeam.

Beheerslasten Materieel:
Activiteiten Lasten
Onder personele activiteitenlasten is ons hele creatieve team opgenomen. De toename komt door enerzijds verhoging van de uurtarieven en anderzijds de uitbreiding met Young-ZO.

Gevraagde bijdrage van het AFK in het Kunstenplan 2021-2024

De totale baten van de JTSZO bedraagt jaarlijks tussen de  €415.000 en € 460.000. Om het totaalpakket aan activiteiten, een eerlijke beloning en de ontwikkeling van YOUNG-ZO in Heesterveld Creative Community, vraagt de JTSZO een structurele subsidie aan bij het AFK van €220.000 (47%). De Jeugdtheaterschool Zuidoost hoopt op een positieve beoordeling van het AFK.

7. Cyber risk management

Cyberattacks zijn niet meer uit onze samenleving weg te denken. Ook de JTSZO is in in het verleden slachtoffer geweest van Ransomware.

In 2017 hebben de penningmeester en de directeur zich uitvoerig laten inlichten over databeveiliging van onze organisaties en de digitale risico’s die we lopen.

De ontwikkelingen in 2018 op ICT gebied zijn de overstap van XS4all naar TransIP voor een betere website beveiliging. 

Transip boodt automatische backups aan en een veiligere web en mailserver. Het SSL-certificaat zorgt voor de versleuteling van (inlog) gegevens en betalingsverkeer die heen en weer gaat tussen de browser van de website bezoekers en de website. Bijkomend voordeel is een hogere positie in Google zoek acties.

Verder zijn wij geheel in de cloud gaan werken van Google G-suite.
Hierbij hebben wij een groter geheugen en database waarbij we volledig op verschillende locaties kunnen werken en informatie kunnen opslaan en doorspelen naar docenten.

De grootste voordelen voor ons zijn: 

– Dat meerdere personen tegelijkertijd aan een document kunnen werken.
– Bestanden automatisch opgeslagen worden.
– Gemakkelijk bestanden intern gedeeld kunnen worden.
– Overal bereikbaar op ons archief en database op de verschillende locaties.
– Mobiel gebruik
– Agenda
– Betere basis voor de mail

AVG Wet

Voor de AVG wet hebben wij onze formulieren aangepast en kunnen ouders en studenten hun gegevens makkelijker bij ons opvragen zodat wij die gemakkelijk kunnen verwijderen uit het systeem mocht daar een verzoek om zijn ingediend.

Tot slot hebben we een protocol zodat we op een juiste manier de nieuwe privacy wetgeving toepassen. 

8. Vrijkaartenbeleid en toelichting

Bij leerlingen zit in het lesgeld per presentatie twee vrijkaarten om ervoor te zorgen dat er niet één kind zonder eigen publiek speelt.

Dit jaar zijn er geen publieke voorstellingen geweest. Tijdens het winterfestival mocht er een beperkt aantal ouders komen kijken. Het zomerfestival is geheel online verlopen. Het vrijkaartenbeleid was dit jaar dus niet aan de orde.

9. Toekomst


Verhaal van Irene

Het bestuur en de directie bedankt iedereen die zich in 2020 heeft ingezet voor de Jeugdtheaterschool Zuidoost.

Irene Lips, Directeur