Skip to main content

Organisatie

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over onze organisatie. Naast personele zaken informatie over de samenwerkingspartners, diversiteit, cultural governance, ANBI status, All United App.

De JTSZO wordt vaak omschreven als een familie. En net als binnen een familie zijn er  mensen die je vaak ziet, en familieleden die je minder vaak ziet. Omdat we dit jaar niet alleen  op de vloer ons team hebben mogen aansterken met mooie nieuwe krachten maar op kantoor  ook het een en ander veranderd is, presenteert het JTSZO-kantoorteam hierbij een  Smoelenboek. Zo weet je wie er achter de schermen hard aan het werk zijn om op de vloer  ruimte te bieden voor fantastische creatieve breinen, leer je “die verre tante” ook kennen, en  wordt het (hopelijk) iets duidelijker wie je moet contacten over wat.

Staff

Irene Lips
Algemeen directeur

 

Als algemeen directeur van de JTSZO zorg ik ervoor dat alle organisatorische en zakelijke kanten  van de JTSZO kloppen. Daarnaast stuur ik iedereen aan die bij de JTSZO betrokken is en ben ik eindverantwoordelijk dat alles goed verloopt. Niet bang om onze nek uit te steken, niet aarzelend om een pad in te slaan dat nog onontgonnen is, meedenken en open staan voor andere meningen en nieuwe initiatieven; dat is de kracht van onze school.

Maggy Krizanic
Officemanager


In 2003 ben ik als dansdocent gestart bij de JTSZO 
en in de afgelopen jaren heb ik op diverse scholen lesgegeven. Vanaf dit seizoen ben ik jullie aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot de (docenten) administratie. Denk hierbij aan vragen over facturen, betalingen en ook als wij bijvoorbeeld een VOG nodig hebben. Ik woon in  Zuidoost met mijn zoon is gestart bij productiegroep S. 

Note – facturen@jtszo.nl is alleen voor het  toesturen van facturen, voor vragen over facturen kun me mailen 

Staff

Organogram

Danique Beun
Zakelijk Leider 

 

Op mijn negende ben ik met theaterlessen begonnen bij de JTSZO, en na jaren zelf spelen kwam de kans om les te gaan geven. Inmiddels heb ik dat achter mij gelaten en heb ik mij de laatste  jaren voornamelijk achter de schermen ontwikkeld, als zakelijk verantwoordelijke voor de Speciaal  Onderwijs tak van de JTSZO. Dit jaar heb ik de fantastische kans gekregen om verder te mogen groeien en de positie van zakelijk leider op mij te nemen. Ik hou mij bezig met de zakelijke en financiële kant van de school, en je kunt mij  bereiken met vragen over bijvoorbeeld budgetten, financiën en de invulling van projecten.

Kayleigh de Vries
Leerlingenadministratie


Ik ben ooit begonnen met kleine losse projecten 
voor de JTSZO, en in 2014 ben ik begonnen als gastvrouw. Vanuit deze functie ben ik doorgestroomd naar het kantoor team. Nu doe ik voor de reguliere lessen de leerlingenadministratie en leerlingen financiën, en ik ga over de leerling- en  oudercommunicatie. Daarnaast regel ik de ICT  zaken van het (kantoor-) team en ontferm ik mij over de informatie op de website. Ik hou mij bezig met de les planningen en regel alles rondom de planning met Bijlmer Parktheater.

 

Creatief  team

Onze docenten

Onze docenten zijn, samen met het artistiek team, de kern van onze organisatie.

Hier het hele creatieve team

Artistiek team

Carmen Lamptey
hoofd educatie

 

Carmen Lamptey, alumni,  is hoofd educatie, coaching en begeleiding van docenten en peer-educators  van JTSZO, en aanspreekpunt wat betreft de artistieke koers van de school.

De taak van het artistiek team bestaat uit:
1. Het bewaken van de JTSZO-signatuur;
2. Het geven van feedback aan de collega’s bij het ontwerp en de invulling van de reguliere lessen;
3. Het geven van feedback op de presentaties en voorstellingen;
4. het adviseren van de directie welke makers er bij de JTSZO betrokken kunnen worden.
De overkoepelende taak van het artistieke team is om alle verschillende verhalen en perspectieven die de kinderen aanleveren als gelijkwaardig te zien, en dat bronnen die afkomstig zijn vanuit de Westerse cultuur niet gezien worden als ‘de norm’ of ‘beter’ dan bronnen die afkomstig zijn vanuit andere culturele perspectieven. Op deze manier zorgt de JTSZO dat het een inclusieve organisatie is.

Diversiteit en inclusie

Omdat we uit vele culturele bronnen kunnen putten, is JTSZO een ware smeltkroes. Jongeren met verschillende culturele achtergronden, uit diverse sociaal-economische lagen, vinden elkaar hier.
Inclusie is voor JTSZO vanaf haar ontstaan in 1999 dan ook vanzelfsprekend. Iedereen moet zich thuis voelen, was en is ons devies. Door het intrinsiek diverse karakter van JTSZO is inclusie geen kennis uit een boek of een kreet uit de krant, maar is zogeheten ‘embodied knowledge’: kennis die doortrokken van ervaring is, en zodoende een geloofwaardig en oprecht karakter heeft. Er is bij JTSZO een cultuur van openheid en verbondenheid waarin het potentieel en de verschillen van alle spelers
worden gewaardeerd en gerespecteerd.
Omdat wij ons bewust zijn van de verschillen tussen onze jongeren zorgen wij voor een inclusief lesplan. Diversiteit in bronmateriaal en werkvormen is hierin een standaard. Zo is de overkoepelende taak van het artistieke team om alle verschillende verhalen en perspectieven die de kinderen aanleveren als gelijkwaardig te zien, en bronnen die afkomstig zijn vanuit de Westerse cultuur niet te bezien als ‘de norm’. In de selectie van docenten wordt er kritisch gekeken: hoe cultureel sensitief is de docent? Wat voor referentiekader brengt de docent met zich mee? Wat en wie vertegenwoordigt de docent richting de deelnemers? En hoe kenmerkt het artistieke profiel van de docent zich? Huidige en toekomstige medewerkers krijgen bovendien voldoende kansen om zich te blijven ontwikkelen zoals trainingen en bijeenkomsten van medewerkers tijdens het (intern gerichte) Lentefestival zodat zij inzicht hebben in de kwaliteiten van collega’s met een andere achtergrond dan zijzelf.
Maar we blijven ook in de spiegel kijken hoe het beter kan. De ontwikkeling van de leerlijn voor het speciaal onderwijs is hier een direct gevolg van geweest. Het is uitdagend, maar het geeft ook veel energie. Zo’n proces laat ons ook weer kritisch kijken naar de bestaande leerlijn van onze school. Een toekomstdroom is om de leerlingen van het speciaal onderwijs mee te nemen in ons peer-educator traject. Zodat zij niet alleen deelnemers blijven maar ook een plek vinden in het professionele werkveld.
Binnen het discours van diversiteit en inclusie zijn we de afgelopen jaren steeds intensiever gaan reflecteren op onze eigen positie als samenwerkingspartner. Diversiteit en inclusie is voor ons de orde van de dag, waardoor wij het als onze grootste uitdaging zien om juist nu onze ‘way of life’ naar buiten te brengen. Waar wij nu nog steeds vaak ‘opgehaald worden’ om iemand anders diversiteitsprobleem op te lossen – hoe goed bedoeld ook – gaan wij in de komende jaren meer inzetten op het pro-actief handelen en het blijven uitdragen van de ‘best practice’ die wij zijn. Reflectie op de praktijk en wederkerigheid is daarbij van groot belang: we kiezen bewust voor bepaalde partners, waarmee we op gelijkwaardige basis kunnen samenwerken en we samen iets duurzaams kunnen toevoegen aan elkaars organisaties.
Voor JTSZO zijn de uitgangspunten:
Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we elkaar versterken? Voorop staat de artistiek-inhoudelijke, organisatorische en beleidsmatige meerwaarde voor de school, alsook de financiële haalbaarheid.

Governance Code Cultuur (GCC)

JTSZO is werkzaam in de cultuursector en wil net als andere organisaties in de sector waarden realiseren op cultureel, economisch en maatschappelijk gebied. De JTSZO werkt ook met publieke middelen en dat brengt een morele verantwoordelijkheid met zich mee. De governance code geeft, als het gaat om toezicht en bestuur, zowel de JTSZO zelf als haar externe omgeving handvatten hoe om te gaan met normen en haar werkwijze.

De controle op de effectiviteit van de Stichting vindt plaats via de begroting, kwartaalrapportages, bestuursnotulen, het jaarverslag de jaarrekening en de accountantscontrole volgens het protocol van het Stadsdeel Zuidoost. Het bestuur en de directie formuleren samen een strategie. De directie heeft een directiestatuut en legt aan het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van de inhoud en van de middelen.