Skip to main content

Jaarverslag 2019

Inhoudsopgave

I Bestuursverslag

1. Voorwoord van onze voorzitter namens het bestuur
2. Hoogtepunten van 2019
3. Jeugdtheaterschool in cijfers
4. Organisatie en Governance
5. De Jeugdtheaterschool inhoudelijk
5 a. Visie -Missie en Kernwaarden

5 b.
Creatieve bijdragen
6. Toelichting op de jaarrekening
7  Cyberrisk management – implementatie van Google
8. Vrijkaarten en toelichting
9. Toekomstwoord van de directeur


II Jaarrekening

Balans en resultaat  per 31-12-19 (PDF)

 

III Overige toelichtingen

 De Jeugdtheaterschool in cijfers (PDF)

 

 

Dit rapport is uitgebracht  mei 2020.

 

I Bestuursverslag

1. Voorwoord van onze voorzitter namens het bestuur

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarrapport over 2019. Een jaar waarin weer prachtige voorstellingen geproduceerd werden, maar wat belangrijker is: waarin kinderen en jongeren een gezamenlijk leerproces hebben beleefd. Als JTSZO hechten wij er zeer aan dat het artistieke en sociale proces – in innige samenhang met elkaar – de werkelijke waarde is die wij willen toevoegen aan de levens van de leerlingen, en uiteindelijk aan de maatschappij als geheel.  De schoonheid van kunst in het licht van de ontmoeting met de ander, dat is waar wij voor staan. Ik zeg dit met nadruk, omdat wij in de administratieve werkelijkheid van ons bestaan worden beoordeeld op aantallen, waardoor het gevaar opduikt dat de focus op de voorstellingen, op de output komt te liggen: aantal presentaties, aantal leerlingen, aantal bezoekers, et cetera. Dat kan niet anders, het is een manier om eerlijk te kijken naar wat de school heeft gedaan, toch wil ik hier onder de aandacht brengen dat het goud van de school het leerproces van het kind is, en dat wat er gebeurt in de lessen in de studio’s, op al die avonden en weekenddagen hetgeen is dat ons met trots vervult.

Voor het bestuur stond dit jaar in het teken van het schrijven van een nieuwe subsidieaanvraag voor het Kunstenplan 2021-2024 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, onze belangrijkste subsidiegever. Een klus die begint met zelfonderzoek, met de vraag: hoe kunnen we de JTSZO hedendaags en bruisend houden?

Iets wat zeer opviel in de aanloopperiode, waarin ‘verkenning’, ‘contouren’ en uiteindelijk de ‘hoofdlijnen’ vanuit het AFK naar het veld werden gecommuniceerd, dat de thema’s inclusiviteit en diversiteit groot naar voren werden gebracht. Dit vernamen wij met instemming, want stadsdeel Zuidoost is niet alleen rijk aan 140 nationaliteiten, het heeft ook ongeveer 150 geloofsgemeenschappen: Islamitische, Boeddhistische, Hindoeïstische en Christelijke. Binnen deze dynamiek opereert de jeugdtheaterschool al jaren, en de manier waarop wij met zoveel verschillende mensen met verschillende achtergronden omgaan, vindt weerklank in Zuidoost. Wij weten ook hoe moeilijk het is, om deze thema’s werkelijk recht te doen, elke dag weer. Onze leeromgeving is dan ook bijzonder levendig en soms moeilijk en heftig, maar altijd de plek waar de dialoog gezocht wordt.

Maar inclusiveit is niet ons hele verhaal, het is onze inhoudelijke kwaliteit waardoor we gezocht en gevonden worden. We zijn dan ook blij met hoe we benaderd worden door bestaande en nieuwe partners, publiek en nieuwe belangstellende ouders.
Misschien wel het belangrijkste signaal in de geschiedenis van de JTSZO dat er belang wordt gehecht aan onze manier van werken, is dat Minister-president Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en voorzitter kindercommissie Zuidoost Whitney Pengel op 6 februari een bezoek aan onze locatie Heesterveld (HCC) brachten. Mark Rutte stelde zich voor met ‘Hallo, ik ben Mark’ en ging, na een korte introductie door onze directeur, in gesprek met een groepje van onze leerlingen.
Burgemeester Halsema en de Minister-president zaten letterlijk bij ons aan de keukentafel. Ze toonden zich beide bijzonder belangstellend, waardoor onze leerlingen alle verlegenheid lieten varen. Het bezoek liep dan ook uit, ja ze waren niet weg te branden. In het gesprek uitten de leerlingen dat ze meer plekken wilden waarin ze creatief konden zijn. Meer gelegenheid om zich uit te drukken en met elkaar dingen te maken.
De burgemeester antwoordde dat ze dit een belangrijk signaal vond. Rond het onvermijdelijke fotomoment had ik nog een kort gesprekje met Mark Rutte, waarin ik hem toefluisterde dat kunsteducatie ervoor is om jezelf te leren kennen, en dat pas als je jezelf kent, je een kritische burger kunt worden. Ik hoop dat hij het ter harte heeft genomen.

Voor het schrijven van het inhoudelijke deel van de subsidieaanvraag hebben we twee docenten van de nieuwe generatie creatieven, Nina Haanappel en Carmen Lamptey, de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar wat voor ideeën er bij de docenten liggen. Zo wilden wij de kennis van de werkvloer in laten stromen in het plan voor de toekomst. Een van de plannen is het oprichten van een heuse jongerentheatergroep, genaamd ‘YOUNG-ZO’. Hieruit spreekt een enorme ambitie, de zin om weer door te ontwikkelen. Kort en goed, de beste ideeën zijn natuurlijk meegenomen in de aanvraag, die op het moment dat ik dit schrijf in behandeling is bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Als laatste een woord van dank. Ten eerste aan de docenten, die de kern van onze school zijn. Ten tweede aan Irene Lips, die onverschrokken de JTSZO leidt, en ten derde aan alle andere medewerkers en ten vierde aan mijn collega-bestuursleden,

Micha Hamel, voorzitter

2. Hoogtepunten van 2019

Onze festivals
Drie keer per jaar komen al onze leerlingen samen in wat wij onze festivals noemen.
– Tijdens het JTSZO Lentefestival kijken de leerlingen naar professionele voorstellingen.
– In het JTSZO Zomerfestival laten alle leerlingen in de grote theaterzaal van het Bijlmer Parktheater en in Amsterdam zien waar ze het hele jaar aan gewerkt hebben. Het thema van dit jaar was: ‘Wat als…….’, voor elke groep een aanleiding om stevig te fantaseren.
– Het JTSZO Winterfestival geeft een kijkje in de keuken van alle groepen en had de vorm van een theatrale rondleiding door het Bijlmer Parktheater.

En natuurlijk stopt het nooit: op de open dagen en de audities zien we weer de oude getrouwen en nieuwe gezichten die zich opmaken voor nieuwe voorstellingen in 2020.

Samenwerkingen
Vaak en graag werken we samen met anderen, met andere initiatieven. We houden van dit soort gezamenlijke evenementen omdat we op deze manier goed kunnen voldoen aan de kwantitatieve eisen die ons gesteld zijn, maar vooral omdat we onze artistieke horizon kunnen verleggen, ons netwerk kunnen verbreden, en onze werkvormen kunnen verrijken.
We begonnen en sloten het jaar af met iets dat al bijna een kerstvakantietraditie is: een samenwerking tussen de vier Jeugdtheaterscholen van Amsterdam (De Amsterdamse Jeugdtheaterschool (AJTS), Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO), De DAT!school en Jeugdtheaterschool TIJ) en het ITA. In januari was editie nummer drie, waarin de kinderen in vier dagen een compacte performance bedachten en instudeerden. Deze speelden zij tijdens een theatrale rondleiding door de foyers. Onze voorstelling heette ‘Eenzaam in de Club’ o.l.v. Yahmani Blackman. Ook zijn we in januari voor het eerst aangesloten bij KidsZO Zuidoost, een initiatief van Peter en Mariska Komproe in samenwerking met het De La Mar theater. Dit leidde tot een reprise van de voorstelling ‘Welkom in de B’.

In maart deden we mee aan de Kunstschooldagen in Pathé Arena.

In mei deden we voor de eerste keer mee aan Theater Na de Dam, en voor de derde keer aan de Kinderherdenking in Madurodam.

In oktober vond de uitwisseling met Theater Peckham in Londen plaats. Zij komen naar Amsterdam in het voorjaar van 2020.

In december was de vierde editie van de samenwerking tussen de vier Amsterdamse jeugdtheaterscholen, dit keer in een nieuwe vorm: de kinderen speelden op het podium van de grote zaal, in het toneelbeeld van de voorstelling ‘De Toverfluit’ van de Toneelmakerij. De vier jeugdtheaterscholen ontwikkelden elk hun eigen versie van het verhaal van deze voorstelling. De Toneelmakerij stelden script, muziek, lesmateriaal en decor beschikbaar. ITA faciliteerde de repetitieruimtes, technici en regelde een gereduceerd tarief voor voorstellingsbezoek.
De midweek begon met een kennismakingsdag in ITA, waarbij 38 leerlingen van de jeugdtheaterscholen in gemixte groepen diverse workshops volgden om hen te ondersteunen in hun performance. Daarna repeteerden de groepen twee dagen, bezochten de voorstelling ‘De Toverfluit’ van de Toneelmakerij, en presenteerden op dag drie hun eigen versie van dit stuk. Ze sloten vervolgens feestelijk af met acteur/danser/beatboxer Carl Refos (Papageno) uit de Toverfluit met wie ze gezamenlijke de rap ‘een meisje om te zoenen’ (uit de Toverfluit) ten gehore brachten.

Meer over onze samenwerkingspartners

Hoog bezoek
Op 7 februari kregen we bezoek van Minister-president Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema,  voorzitter dagelijks bestuur Zuidoost Tanja Jadnanansing en voorzitter kindercommissie Zuidoost Whitney Pengel aan onze Talenthub in Creative Community Heesterveld. We konden rekenen op waarachtige belangstelling, en het was opvallend dat Mark Rutte bij ons extra lang bleef hangen. De jongeren die bij deze bijzondere ontmoeting aan tafel zaten brachten nadrukkelijk de wens voor meer plek(-ken) voor creatieve ontwikkeling in de wijk. Hopelijk zal hier gehoor aan worden gegeven.

Educatieve projecten
Dit schooljaar zijn we gestart met Kleuterplein, een samenwerking met Mocca en de Holendrechtschool. Kleuterplein is een methode waarbij er thematisch onderwijs wordt gevolgd. Op de vrijdagen sluiten de kinderen de week vervolgens af met een theaterles van 45 minuten. Deze lessen staan uitgeschreven in de methode Kleuterplein die door onze theaterdocent voor iedere groep op maat wordt gesneden.

Nieuw dit jaar was de Talentacademie, een nieuwe samenwerking met PPOZO (Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost). De Talentacademie is een naschoolse activiteit voor leerlingen van groep 7 en 8. Het doel van de Talentacademie is de kinderen op speelse wijze vaardigheden aanleren die zij nodig hebben om de middelbare school zo succesvol mogelijk te doorlopen. Het programma wordt gedragen door herkenbare positieve rolmodellen die kunnen putten uit hun eigen ervaringen met de basisschool, middelbare school en vervolgopleidingen. Het programma is gevuld met aansprekende activiteiten en workshops die de kinderen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Ook maken de leerlingen kennis met verschillende vormen van presenteren.

Na een voorgaand traject van vijf jaar vallen de lessen aan ROC Entree en Op Maat tegenwoordig binnen het curriculum van de scholen, iets waar wij altijd een voorstander zijn geweest. Aan onze invulling van het vak Burgerschap zijn nu studiepunten gekoppeld. Beoordelingen van JTSZO- docenten worden meegenomen in POP (persoonlijke ontwikkel plan). Afgestudeerden maken een afsluitende presentatie welke voorafgaand aan hun diploma uitreiking wordt gespeeld voor ouders, docenten en andere belangstellenden.

Meer weten over onze educatieve projecten

Klik hier voor het hele overzicht van 2019

3. Jeugdtheaterschool ZO in cijfers

In 2019 bereikte de school 21.788 mensen, waarvan 11.869 in het Bijlmer Parktheater en 9.919 in de wijk en in de stad. Daarnaast heeft de JTSZO 2.274 deelnemers, namelijk 1232 in het Bijlmer Parktheater en 1042 op de overige locaties.
Een klein groepje begint al van 2-4 jaar: 1 %; 4-12 jaar: 53 %; en de 12+ : 46%. Dit laatste is een bijzondere prestatie, aangezien deze leeftijdsgroep moeilijk te binden is.

 

4. Organisatie en Governance

Per 31 december 2019 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter : Micha Hamel. Micha is componist en dichter. Lector aan de kunsthogeschool Codarts Rotterdam. Portefeuille: artistieke zaken
Penningmeester: Ryan Ramdien. Werkzaam als consultant en projectleider op het vlak van (big) data. Portefeuille: financiën
Secretaris: Eshe Reijnders, secretaris. Moeder van een oud-leerling en werkzaam als mediator en jurist, gespecialiseerd in media-, auteurs- en privacy-recht bij Endemol. Portefeuille: contracten en juridische zaken
Algemeen bestuurslid: Bianca Montsanto moeder van twee JTSZO-leerlingen Kyra-Nerys en Erin-Noël, beiden bij de school sinds 2011. Ze werkt bij de ING als data- en informatie-analist. Portefeuille: perspectief van de ouder
Algemeen bestuurslid: Nancy Poleon , oprichter en eigenaar van Branded Personalities (2011) en Branded U (2014) Ze heeft een personal branding programma gemaakt om de zichtbaarheid van vrouwen in business te vergroten. Portefeuille: Pr en branding.

Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar, en levert tevens op individuele basis advies aan de directeur, Irene Lips, zij is de enige in dienstverband van de stichting.
Op projectbasis werken Pia Schuuring als zakelijk leider en projectmanager Brede School, Carmen Lamptey als hoofd educatie, Emilie Calf als Projectleider ROC. Kayleigh Beun is verantwoordelijk voor de leerlingencommunicatie en administratie, ze is vaste gastvrouw en is intermediair voor Jongerencultuurfonds en Stadspas acties.

Verder bestond het freelance team uit:

Alexandro Benton, Danique Beun, Yahmani Blackman, Dorothy Blokland, Merel Brinkhof, Nina-Elisa Euson, Jeffrey Flu, Riquel Gilliad, Perry Gits, Nina Haanappel, Lesny Heikerk, Cheyenne Herdigein, Tim van den Heuvel, Wieke Hoekstra, Sem Huth, Eva de Jongh, Maggy Krizanic, Jeltje van Nuland, Rahana Oemed, Adanma Okoru, Quasim Payne, Serano Pinas, Joanne Purperhart, Emese van der Steen, Hilde Tuinstra en Priscilla Vaudelle.

Bij JTSZO bouwen we aan een zogenaamd ‘Team van de Toekomst’, onze toekomstige medewerkers. Dit is nodig omdat er een schakel mist tussen de opleidingen en de praktijk in de Bijlmer. Door al vroeg mee te draaien bouwen voornamelijk leerlingen van JTSZO de broodnodige expertise op om goed te functioneren in onze wijk. In 2019 bestond het Team van de Toekomst  uit :

Peer educators: Sona Abhelakh, Monezra Rudge , Bo de Vries, Robbie Wallin, Barbara Willemsen.

PR team: Nancy Boutros, Sona Abhelakh, Mathius Barsoum, Monezra Rudge, Kyra-Nerys Kemble, Dorelia Schraven, Issa.

Dit uniek team dat voornamelijk opgegroeid is en/of woont in de Bijlmer is de drijvende kracht van de school. Ze zijn onze oren en ogen en bepalen mede het aanbod, alsook zorgen ze voor het werven en vasthouden van publiek. Het vertrouwen en liefde voor elkaar maakt dat deze mix mensen elkaar motiveert en inspireert.

Voor de uitvoer van haar activiteiten steunt JTSZO op een aantal vrijwilligers.
De voornaamste vrijwilligers zijn: Nancy Boutros, Deshelle Haynes, Withney Dulder, René vd Wal; Romana Blanker neemt een groot deel van het vrijwilligerswerk van Heesterveld Club 1102 voor haar rekening. Via VENZO, een verbindingsplatform voor maatschappelijk inzet in Amsterdam Zuidoost worden betrokken vrijwilligers ingezet die het belangrijk vinden om hun kennis en expertise voor de theaterschool in te zetten. Ook levert JTSZO inhoudelijk content aan goede doelen- projecten die via Venzo worden gecoördineerd. Vanuit het project “Het netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland (NGPN) hebben we gebruik kunnen maken van de expertise op locatiebeheer.

JTSZO is plek waar oriënterende stages, beroepsstages, afstudeervoorstellingen en innovatieve projecten ondergebracht worden. Een eerste baan, een eerste regie, choreografie, film of flyer worden hier gemaakt.
JTSZO begeleidt stagiaires op diverse niveaus. In 2019 heeft JTSZO onderdak geboden aan:
« VO Maatschappelijke stage: Jaïr Plet, Open Schoolgemeenschap Bijlmer
« MBO college Zuidoost niveau 2: Habiba Benhaddi, Melissa Aybars, Michane Leitoe, ROC Entree
« MBO: Deshelle Hayes

Het begeleiden van stagiaires kost veel tijd. Voor de  MBO niveau 2 stages is de stage een onderdeel van ons project ondernemend leren met RocvA. We nemen de leerlingen aan de hand om de basiscompetenties van werken in de maatschappij te laten ondervinden en onder de knie te krijgen. Er is een groot gat in wat zij leren op school en wat het bedrijfsleven van ze verwacht. Hierin draagt de JTSZO haar steentje bij en het is een mooie, verbindende investering in de burgerschapsprojecten van RocVA.

De volgende ondernemers leveren een substantiële bijdrage aan onze stichting. JAFLU fotografie en film, Tim van den Heuvel Videograaf, Willemien van Lith content en onderhoud website en PR, Anna Concepts vormgeving en socials, Lost Project inhoudelijke brainstorms, Going Social Medialab en registratie en Denielsen accountants.

Geen toekomst zonder het verleden. We zijn vereerd met de volgende ambassadeurs die veel voor onze school betekenen: Willemien van Lith en Rolf Orthel.

5. De jeugdtheaterschool inhoudelijk

5 a. Visie – Missie en Kernwaarden                             

5 b. Creatieve bijdragen

In dit jaarverslag willen we extra ruimte bieden aan alle mensen die voor onze school werken en daar zeer belangrijke bijdrages aan leveren.

  • Lokaal Hoofdkantoor Bijlmerpark theater
  • Heesterveld Creative Community
  • Amsterdam
  • Internationaal

6. Inhoudelijke toelichting op de jaarrekening

Woord vooraf: de controle op de effectiviteit van de Stichting vindt plaats via de begroting, tussenrapportages, bestuur notulen, het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantscontrole volgens het protocol van Amsterdam. De directie legt aan het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van de middelen.

Financiële verantwoording: In het huidige Kunstenplan in 2019 voldaan aan de door het AFK gestelde prestatie-eisen. Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2019 is € 1.991 negatief. De oorspronkelijke begroting 2019 bij het Kunstenplan ingediend in 2017 (niet te verwarren met de meerjarenbegroting zoals opgenomen in de jaarrekening) voorzag in een negatief saldo ad € 18.000. Door de projectsubsidie van het Stadsdeel ad € 15.000 en de hogere opbrengsten uit samenwerkingsprojecten is het resultaat beter dan verwacht. Hiermee worden ook de Activiteiten die hoger zijn dan begroot als gevolg van een toename in projecten gedekt. Alle operationele doelstellingen zijn gerealiseerd. 

Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 31 december 2019 € 67.120
De eigen Inkomsten zijn in 2019 gestegen naar € 175.677 (t.o.v. totale baten € 419.774). Dat was in 2018 € 168.488 (t.o.v. totale baten  € 427.139). We gaan dus van 39.45% naar 41,85% eigen inkomsten).

Continuïteit: In de periode 2017-2020 ontvangt JTSZO een vast subsidie van €160.000 per jaar (exclusief indexatie) uit het Kunstenplan van het Amsterdam Fonds voor de Kunst. Verder ontvangt de school vanaf 2019 een structurele huisvestingsbijdrage Bijlmer Parktheater van € 60.863. De school verwacht door haar wijkgerichte aanpak ook in de toekomst een jaarlijkse subsidie van het Stadsdeel Zuidoost te ontvangen. Voor 2020 zijn deze beschikkingen reeds ontvangen op grond hiervan zijn de grondslagen voor de waardering en activa en passiva gebaseerd op veronderstelling van continuïteit van de activiteiten.
Verder ontvangt de school een structurele bijdrage voor de huur van het Bijlmer Parktheater. Tot aan 2018 werd dit bedrag rechtstreeks aan de JTSZO verleend door het Stadsdeel Zuidoost. (voor kantoor-, studioruimte en theaterzaal). In 2018 besloot Stadsdeel Zuidoost het bedrag rechtstreeks aan het BPT over te boeken met een specifiek bedrag bestemd per partner. Vanaf 2019 veranderde de route, en het bedrag werd opgenomen in het totaalbedrag Kunstenplan van Gemeente Amsterdam. Bijlmer Parktheater zal in het komende Kunstenplan €94.208 aanvragen  waarvan €60.000 voor JTSZO bestemd is. We gaan ervan uit dat dit in orde komt. En nemen de opbrengsten mee in de begroting zoals voorheen. De school verwacht door haar wijkgerichte aanpak ook in de toekomst de jaarlijkse subsidies van het Stadsdeel Zuidoost te blijven ontvangen.

Baten
De financieringsmix van de JTSZO bestaat in de nieuwe kunstenplanperiode uit Directe  inkomsten (32 %), structurele subsidies van AFK (47 %), incidentele subsidies (21%).
De publieksinkomsten zijn voornamelijk samengesteld uit lesgelden, recettes en bijdragen van DWI/Stadspas en Jongerencultuurfonds.
De recettes zijn kleine inkomsten die worden gegenereerd tijdens presentaties, voorstellingen en uitwisselingen. De lesgelden zijn op zo’n niveau dat mensen die net boven de minimum inkomensgrens zitten en niet in aanmerking komen voor Stadspas of Jongerencultuurfonds ze ook kunnen betalen. In dit stadsdeel blijft het lastig toegangsprijzen te verhogen. Leerlingen die het echt niet kunnen betalen worden ingezet in de PR (social media) en tijdens de festivals. Of bij de jongere deelnemers helpen de ouders/verzorgers mee.

Jaarlijks ontvangen we van Stadsdeel Zuidoost een bijdrage in onze voorstellingsgroepen van €15.000 omdat zij een waar visitekaartje zijn van onze wijk.
Vanaf 2020 ontvangt de JTSZO voor het eerste een bijdrage van €20.000 vanuit de sociale basis.
In nauw overleg met het stadsdeel hebben we ingezet op onderwijs- en arbeidstoeleiding met ons Peer-educator traject.

De post samenwerkingsproject is voornamelijk opgebouwd uit onze educatieve projecten met Het Projectenbrueau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) en met als grootste opdrachtgever het ROC van Amsterdam waar we al sinds 2012 heel intensief mee samenwerken.

De fondsen waar we wisselend aanvragen voor een bijdrage in onze festivals zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds, Het AMVJ fonds, de Rabobank en het ING.

De JTSZO heeft de ANBI status. Via de website worden kleine bedragen gedoneerd.

Beheerslasten
Beheerlasten Personeel: De directie wordt gevoerd door Irene Lips, zij is de enige in dienstverband van de stichting ( 1 FTE).
Inhuur personeel bestaat uit extra kantoor ondersteunende werkzaamheden door leden uit het docententeam.

Beheerslasten Materieel:
Activiteiten Lasten
Onder personele activiteitenlasten is ons hele creatieve team opgenomen. De toename komt door enerzijds verhoging van de uurtarieven en anderzijds de uitbreiding met Young-ZO.

Gevraagde bijdrage van het AFK in het Kunstenplan 2021-2024

De totale baten van de JTSZO bedraagt jaarlijks tussen de  €415.000 en € 460.000. Om het totaalpakket aan activiteiten, een eerlijke beloning en de ontwikkeling van YOUNG-ZO in Heesterveld Creative Community, vraagt de JTSZO een structurele subsidie aan bij het AFK van €220.000 (47%). De Jeugdtheaterschool Zuidoost hoopt op een positieve beoordeling van het AFK.

7. Cyber risk management

Cyberattacks zijn niet meer uit onze samenleving weg te denken. Ook de JTSZO is in 2016 slachtoffer geweest van Ransomware.

In 2017 hebben de penningmeester en de directeur zich uitvoerig laten inlichten over databeveiliging van onze organisaties en de digitale risico’s die we lopen.

De ontwikkelingen in 2018 op ICT gebied zijn de overstap van XS4all naar TransIP voor een betere website beveiliging. 

Transip boodt automatische backups aan en een veiligere web en mailserver. Het SSL-certificaat zorgt voor de versleuteling van (inlog) gegevens en betalingsverkeer die heen en weer gaat tussen de browser van de website bezoekers en de website. Bijkomend voordeel is een hogere positie in Google zoek acties.

Verder zijn wij geheel in de cloud gaan werken van Google G-suite.
Hierbij hebben wij een groter geheugen en database waarbij we volledig op verschillende locaties kunnen werken en informatie kunnen opslaan en doorspelen naar docenten.

De grootste voordelen voor ons zijn: 

– Dat meerdere personen tegelijkertijd aan een document kunnen werken.
– Bestanden automatisch opgeslagen worden.
– Gemakkelijk bestanden intern gedeeld kunnen worden.
– Overal bereikbaar op ons archief en database op de verschillende locaties.
– Mobiel gebruik
– Agenda
– Betere basis voor de mail

AVG Wet

Voor de AVG wet hebben wij onze formulieren aangepast en kunnen ouders en studenten hun gegevens makkelijker bij ons opvragen zodat wij die gemakkelijk kunnen verwijderen uit het systeem mocht daar een verzoek om zijn ingediend.

Tot slot hebben we een protocol zodat we op een juiste manier de nieuwe privacy wetgeving toepassen. 

8. Vrijkaartenbeleid en toelichting

Bij leerlingen zit in het lesgeld per presentatie twee vrijkaarten om ervoor te zorgen dat er niet één kind zonder eigen publiek speelt.

Bij 12+ leerlingen, waarbij het vaak niet zo vanzelfsprekend is dat er grote aantallen familie, vrienden, en belangstellenden komen kijken naar presentaties en voorstellingen geven we extra vrijkaarten. Dit werkt twee kanten op: vriendjes en vriendinnetjes komen kijken en het gebeurt dan vaak dat deze een volgend seizoen zelf mee gaat doen. We moeten hierbij steeds bedenken dat de draagkracht van velen die ons omringen beperkt is, en dat wij als school ten alle tijden de verbinding met de wijk moeten (zien te) houden.

Tot slot krijgen bestuursleden, alumni, subsidiënten, sponsoren, donateurs en belangrijke gasten uit het netwerk vrijkaarten voor de presentaties. We koesteren deze partijen voor hun inzet. Ze zijn belangrijke ambassadeurs van de school.

9. Toekomst


Wie de weg alleen zoekt met zijn verstand,

zal de ware weg niet vinden.

We zullen nooit stoppen omdat we in onze school geloven. JTSZO wordt gedragen door “oude” creatieven waarmee we blijven sparren en “nieuwe” creatieven die vol goede moed zich artistiek komen uitleven. Deze leiden de flexibele, veerkrachtige en vrijdenkende burgers van morgen op.  

Het kenmerkende van ons team is dat wij al doende leren. Op basis van gesprekken zullen we ontdekken welke kansen er op ons pad komen. De tijd zal uitwijzen of we op dezelfde voet verder gaan of kiezen voor een nieuwe weg. Samen zullen we de toekomst ontwerpen.

Het is onmogelijk om nu al de artistieke en financiële problemen op de lange termijn in te schatten. We zijn de afgelopen jaren  geïnspireerd om steeds meer eigen inkomsten te genereren. Het zijn vooral deze inkomsten uit educatieprojecten die een groot deel onze overhead dekken. De financieringsmix van onze school bestaat uit subsidies, lesgelden, recettes, fondsen, donaties en inkomsten vanuit cultureel ondernemen. Wegvallen of deels wegvallen van een van deze pijlers, wat een risico is in de nasleep van de Corona crisis, is een reële bedreiging voor onze continuïteit. Sponsoring in valuta blijft een lange weg. Maar we geven het niet op. De grote uitdaging is: hoe kunnen we volhouden en ook Fair Practice blijven uitdragen naar onze ZZP’ers en werknemers? 

We hopen in augustus een positieve beoordeling te ontvangen van het AFK op onze Kunstenplan aanvraag 2021-2024. Met de Pilot Cultuurcoach, samen met 19 Amsterdamse cultuurinstellingen, gaan we in ieder geval een spannend avontuur aan:met ‘het kind in de hoofdrol’ meewerken aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum waarin, vanaf 2023, Kunst en Cultuur een nieuw leefgebied wordt binnen het onderwijs. We verwachten binnen deze pilot veel ruimte te krijgen om het werkgeverschap, de co-financiering en de opdracht aan de cultuurcoaches vorm te geven, want er is veel kennis, en er zijn mooie projecten en werkvormen in Amsterdam. Het initiatief van Onderwijs en Cultuur om nu deze kennis te bundelen en duurzaam in te zetten. Als penvoerder zullen we ons brede netwerk inzetten. Ook gaan wij weer uit van de onvoorwaardelijke steun van ons stadsdeel zowel vanuit Kunst&Cultuur als vanuit de Sociale Basis, alsook van de trouwe afnemers van onze educatieve producten, met name het ROCvA, PPOZO en alle scholen met wie wij al zoveel jaren samenwerken.

Door de samenwerking met de vrijwilligersorganisaties Niteschool, aangepast onderwijs voor volwassenen in onze Talenthub in Heesterveld op de woensdagavonden en ZOOV, Zichtbaar Opvoeden, Opgroeien en Verbinden, komen we in contact met actieve bewoners in onze wijk. Met ZOOV  i.s.m. Gemeente Amsterdam en Markant gaan we een project aan op gebied van versterking jonge mantelzorg in Amsterdam. 

Het fenomeen “on-line” heeft zijn uitdagingen. Er worden momenteel extra kosten gemaakt voor de snelle omscholing van contact lessen naar beeld, waarbij we meteen geconfronteerd worden met  een geheel ander spanningsveld tussen docent en leerling, die nu een docent-camera en een scherm-leerling-relatie is geworden. . De reserves worden op een hele intensieve manier aangesproken. Een ding staat als een paal boven water, de gezelligheid en warmte van “off-line” ontbreekt!. 

Wat wordt het “nieuwe normaal”? We pakken de handschoen op en gaan de uitdaging aan!

Het bestuur en de directie bedankt iedereen die zich in 2019 heeft ingezet voor de Jeugdtheaterschool Zuidoost.

Irene Lips, Directeur

16 DECEMBER 2019 / 10 JAAR BIJLMER PARKTHEATER

Irene Lips: “Het Bijlmer Parktheater is ons huis. Een veilige plek waar we verhalen vertellen, zodat we elkaar beter leren kennen.”
Deze fotois gemaakt ter ere van het tienjarig jubileumvan het Bijlmer Parktheater met dank aan  Ernestine Comvalius dat ze mij heeft uitgekozen.

De fotograaf is Soraya Ballantine