Skip to main content

REGLEMENT JTSZO 2021-2022

Met de inschrijving van uw kind bij Jeugdtheaterschool Zuidoost gaat u akkoord met het reglement en algemene voorwaarden van de school. 

• Cursusjaar 2021-2022
Het cursusjaar 2021-2022 loopt van 18 september 2020 tot eind juni 2021.
Instroom is op meerdere momenten in het jaar mogelijk.

Het cursusjaar bestaat uit:
– de reguliere lessen,
– het Winterfestival ( korte presentatie tijdens theatrale rondgang door het theater),
– het Voorjaarsfestival ( kijken naar een voorstelling),
– het Zomerfestival (afsluitende presentatie in de theaterzaal Bijlmer Parktheater).
– Het cursusjaar wordt afgesloten met een les waarin vriendjes en vriendinnetjes welkom zijn.
(Tijdens alle andere lessen worden uitsluitend leerlingen toegelaten!)

• Plaatsing:
U heeft uw kind opgegeven voor een cursus bij Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTS ZO). De aanmelding is nu definitief. Wij rekenen erop dat hij/zij de hele cursus afmaakt. Kan uw kind plotseling toch niet deelnemen aan de cursus, laat dit dan onmiddellijk aan ons weten, kayleigh@jtszo.nl of 06-28997724. Wij kunnen dan iemand van de wachtlijst plaatsen.

• Betaling:
Met de schriftelijke of telefonische inschrijving van uw kind, bent u met de Jeugdtheaterschool Zuidoost een betalingsovereenkomst aangegaan. Vanaf het moment van plaatsing in een cursusgroep bent u verplicht het volledige cursusgeld te betalen. U ontvangt van ons een schrijven met de betalingsgegevens.
Er moet vóór aanvang van een cursusblok betaald worden.
Het lesgeld kan betaald worden door :
• een overmaking naar NL24 RABO 0168 766 140 t.n.v. Jeugdtheaterschool Zuidoost. o.v.v. het betalingskenmerk van uw betalingsverzoek (= naam leerling en naam cursus)
• Pinbetaling tijdens de zaterdag les bij onze gastvrouw.

U kunt het lesgeld in één keer betalen of in termijnen.

Betalingstermijnen:
1e termijn lesgeld: betalen vóór 18 september 2021
2e termijn lesgeld: betalen vóór 1 december 2021
3e termijn lesgeld: betalen vóór 1 maart 2022
4e termijn lesgeld: betalen vóór 1 juni 2022

• Tussentijdse opzegging:
De eerste les mag als proefles beschouwd worden. Indien uw kind na de eerste les afziet van het volgen van de lessen, moet dit schriftelijk worden gemeld. JTS ZO rekent bij afzegging € 5 administratiekosten. Na de tweede les wordt er in principe bij tussentijdse afmeldingen geen lesgeld meer teruggestort; behalve bij geldige redenen.

• Aanvang lessen:
Uw kind moet minimaal 5 minuten en maximaal 15 minuten vóór aanvang van de les aanwezig zijn zodat deze op tijd kan beginnen.

• Einde lestijd:
Uw kind moet binnen 15 minuten na het einde van de les worden opgehaald zodat de volgende les op tijd kan beginnen.

• Kleding en aansprakelijkheid:
Het is belangrijk dat er tijdens de lessen makkelijk zittende schoenen en kleding wordt gedragen (schone gympen en joggingbroek of iets dergelijks). Zwarte zolen zijn niet toegestaan.
Het is veiliger als uw kind geen sieraden/horloge draagt tijdens de lessen.
Jeugdtheaterschool Zuidoost, docenten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding, sieraden en dergelijke.

• Eten en drinken:
– Bij lessen van 60 minuten wordt er niet gegeten of gedronken tijdens de lessen.
– Bij lessen van 90 minuten en langer is er halverwege de les een korte pauze waarin uw kind een zelf mee genomen versnapering kan gebruiken.

• Gedragscode:
Wij zijn te gast op onze locaties. Dit betekent dat JTS ZO-leerlingen niet mogen ronddwalen en alleen de toegewezen kapstokken en WC‘s mogen gebruiken. Bij onacceptabel gedrag van een leerling neemt de docent contact met u op. Als uiteindelijk het gedrag niet aangepast wordt kan de leerling de toegang tot de les geweigerd worden.

• Verzuim van de leerling:
Als uw kind ziek is of om een andere goede reden niet naar de les kan komen, wordt u verzocht dit vooraf te melden:
– zaterdagleerlingen: per mail (kayleigh@jtszo.nl) of per telefoon (020-4000771)
– 12+ leerlingen: bij de docent van de groep
Wanneer een leerling in de laatste periode teveel lessen mist kan de docent
beslissen hem/haar niet aan de eindpresentatie deel te laten nemen.

• Verantwoordelijkheid:
De Jeugdtheaterschool Zuidoost is verantwoordelijk voor uw kind tijdens lestijden. Na de lestijden is het uw verantwoordelijkheid. U kunt wel aangeven aan ons via de leerlingadministratie ( kayleigh@jtszo.nl) dat uw kind binnen op u moet wachten.

• Sluiting Jeugdtheaterschool Zuidoost tijdens schoolvakanties en overige vrije dagen:
Het rooster vindt u op het mededelingen bord van onze gastvrouw Kayleigh op zaterdag.

• Annulering cursus:
Mocht er een cursus onverhoopt niet door kunnen gaan dan zoeken wij een goed alternatief voor uw kind. Dit zal telefonisch of per e-mail met u besproken worden. Voldoet dit alternatief niet aan uw wensen, dan wordt het gehele lesgeld teruggestort.

• Uitval lessen door verhindering docent:
Natuurlijk proberen wij bij ziekte van de docent altijd voor vervanging te zorgen. Pas als een les tijdens een cursus meer dan twee keer uitvalt dan heeft de cursist recht op teruggave van cursusgeld. U ontvangt altijd bericht van ons.

• Privacy statement:
Vanaf 25 mei beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels.
JTS ZO verzamelt uw persoonsgegevens via telefoon, (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. Met uw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens om u te benaderen over cursusmogelijkheden van JTS ZO. Uw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden. In ons Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken.

• Promotiedoeleinden:
Tijdens het seizoen wordt er beeldmateriaal gemaakt. Dit wordt gebruikt voor promotiedoeleinden. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er foto’s en film van uw kind worden gebruikt, neem dan z.s.m. contact met ons op.

• Wijzigen van persoonlijke gegevens:
Het is heel erg belangrijk dat wijzigingen in adres en/of telefoonnummer zo snel mogelijk worden doorgegeven aan JTS ZO!
Schriftelijk: Jeugdtheaterschool Zuidoost, Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
Per mail: kayleigh@jtszo.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN JEUGDTHEATERSCHOOL ZUIDOOST

Om niet alleen vrolijk te worden van de deelname aan onze theaterlessen, maar vooral ook om dit te blijven hebben wij onderstaande algemene voorwaarden opgesteld.

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met je inschrijving bij Jeugdtheaterschool Zuidoost. Het is dus belangrijk, dat je deze voorwaarden goed doorleest en je bewust bent van de inhoud en consequenties. Met jouw inschrijving bij Jeugdtheaterschool Zuidoost ga akkoord gegaan met het JTS ZO Reglement en de daarbij behorende  algemene voorwaarden zonder  enig voorbehoud.

Als je na het lezen van de algemene voorwaarden vragen hebt, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Art. 1 Algemeen

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van Jeugdtheaterschool Zuidoost, hierna te noemen de theaterschool, en de afnemer van de cursus, hierna te noemen cursist.

1.2          Cursisten en bezoekers van de theaterschool, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de directeur van de theaterschool, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.

1.3         De directeur van de theaterschool is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden en/of wangedrag vertonen, uit de theaterschool te (laten) verwijderen. De directeur van de theaterschool is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de theaterschool verwijderd zijn, de toegang tot de theaterschool te blijven weigeren, ook wanneer dit leerlingen betreft die bezig zijn met een danscursus. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

1.4         De directeur van de theaterschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de theaterschool te weigeren.

 

Art. 2 Inschrijven

2.1          Voor het moment van inschrijving dien je je zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag en het aantal lessen. Ook dien je je te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de betalingstermijn(en).

2.2          Door schriftelijke inschrijving voor een theatercursus of via het formulier op de website, verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de cursist om wat voor reden dan ook, niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld.

2.3          Je schrijft je in voor een gehele cursus. Verzuimde lessen worden nooit gerestitueerd. In uitzonderlijke gevallen kunnen verzuimde lessen in een volgend seizoen worden ingehaald.

2.4          Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5          Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een cursus.* Ouder(s) en of verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

* Heeft een minderjarige zich ingeschreven zonder bijzijn van één van de ouders/verzorgers en zijn er twee lessen of meer gevolgd, dan dient het volledige cursusgeld betaald te worden.

2.6          Het kan voorkomen, dat de door jou gekozen cursus reeds vol is op het moment dat je je inschrijft. De theaterschool zal je hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat je een andere keuze kunt maken, dan wel je inschrijving (uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directeur van de theaterschool) kunt annuleren;

 

Art. 3 Cursus

3.1          De directeur van de theaterschool is bevoegd, ook tijdens een cursus, de lestijden te wijzigen.

3.2         Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

3.3          Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de docent(e) wordt de les gegeven door een vervanger.  Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door de directeur van de theaterschool te bepalen, dag of tijd.

3.4          De directeur van de theaterschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurig ziekte etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld.

Bij annulering van lessen door overmacht zal de theaterschool, indien mogelijk, een alternatief bieden zoals bijvoorbeeld in de vorm van inhalen op een later moment, digitale lessen, vakantiecursussen. In deze gevallen dan zal terugbetaling van het lesgeld niet geschieden. Indien vervangende lessen/lesvormen niet mogelijk zijn dan zal terugbetaling van het lesgeld plaatsvinden  naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

3.5         Bij langdurige ziekte (mits gemeld bij de directeur van de theaterschool) kan in overleg met de directeur van de theaterschool worden gekeken naar een oplossing om de achterstand in te halen. Dit geldt niet voor afwezigheid zonder opgaaf van reden.

3.6          De directeur van de theaterschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, of activiteit van de theaterschool.

3.7          Je lidmaatschap eindigt onmiddellijk na een laatste les van de door jou gekozen cursus. Je kunt daarna opnieuw een keuze maken uit het aanbod voor een vervolgcursus.

3.8          Concurrentie                                                                                                        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de directeur van de theaterschool van de theaterschool zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.000,00 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de directeur van de theaterschool van de theaterschool om verdere schade te vorderen.

 

Art. 4 Betalingen

4.1          Alle betalingen dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen te zijn op de vooraf aangegeven termijn. Voor de eerste van de maand van een nieuwe termijn dient het lesgeld op de rekening van de theaterschool te staan.

4.2         Betalingen kunnen uitsluitend  overboeking per bank of per pinbetaling bij de gastvrouw zaterdaglessen worden voldaan.

4.3          Bij verzuim van je betaling kan de directeur van de theaterschool toegang tot de theaterschool ontzeggen. Bij een niet-tijdige betaling van je lesgeld is het volledige bedrag direct opeisbaar.

4.4          Als de theaterschool kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administraties door jouw toedoen of nalaten, zullen deze kosten worden doorberekend.

4.5          Indien de openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de cursist-ouder(s)/verzorgers(s).

4.6          De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s.

4.7          Jeugdtheaterschool Zuidoost bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen, activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. Je kunt geen rechten ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen.

 

Art. 5 Aansprakelijkheid

5.1          Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de theaterschool door toedoen van een bezoeker zullen altijd verhaald worden.

5.2          Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is ieder persoon afzonderlijk aan te spreken voor de gehele schade.

5.3          Bezoek aan de theaterschool is geheel op eigen risico. De theaterschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de theaterschool. Het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico.

5.4          Wanneer je gezondheidsproblemen hebt dien je voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan een cursus verantwoord is. Over deze gezondheidsproblemen dien je de directeur van de theaterschool te allen tijde te informeren.

 

Art. 6 Rookbeleid en overige huisregels

6.1          In de panden waar de lessen van de  theaterschool plaatsvinden  geldt een algeheel rookverbod.

6.2          Het is verboden in de theaterschool of op het terrein verdovende middelen te verhandelen of te gebruiken.

6.3          Het is verboden wapens mee te nemen.

6.4          Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, etc.) in en op het terrein van de theaterschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directeur van de theaterschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

6.5       Bij binnenkomst in de theaterschool dient het gebruik van de mobiele telefoon gestaakt te worden.

Wanneer je vanwege werk- of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dien je dit voorafgaand aan de les aan de docent kenbaar te maken.

6.61       De directeur van de theaterschool is gerechtigd om foto en andere opnamen te (laten) maken van activiteiten van de theaterschool. Je geeft de directeur van de theaterschool toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kunt echter ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, wanneer je niet gefotografeerd wenst te worden of als je foto’s niet op de website of social media pagina’s van de theaterschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

 

Art. 7   Introducés

7.1          Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers mee te nemen naar je cursus of één van de andere cursussen;

7.2          Er zijn periodiek kijklessen of proeflessen, waar introducés en/of bezoekers van harte welkom zijn. Je wordt hierover tijdens de cursus op de hoogte gehouden. Je bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van je introducés en/of bezoekers en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels;

7.3          De directie behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten op een cursus uit te nodigen.

7.4          Kleding, schoenen en hygiëne
Je bent vrij in je kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin je je  makkelijk kunt bewegen. Houdt aub wél rekening met de normale fatsoensnormen;
Jassen worden opgehangen in de kleedkamer. Het is niet toegestaan je jas mee te nemen naar de studio. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. De theaterschool  is niet aansprakelijk voor je eigendommen;
Natte en vieze schoenen moeten bij binnenkomst in de kleedkamer omgewisseld worden voor droge en schone schoenen.

 

Art. 8 Klachten

8.1          Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.

8.2          De directeur van de theaterschool maakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht eveneens schriftelijk haar standpunt kenbaar aan de klager.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

* Heeft een minderjarige zich ingeschreven zonder bijzijn van één van de ouders/verzorgers en zijn er twee lessen of meer gevolgd, dan dient het volledige cursusgeld betaald te worden.

 

Amsterdam

Amsterdam Eerste uitgave juli 2017