Skip to main content

Privacy- statement JTSZO

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. JTSZO houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Met de AVG worden de rechten van de leerlingen en de ouders beschermd.

Daarnaast is JTSZO ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van onze website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Privacy uitgangspunten
Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, adres, telefoonnummer, maar ook verzekeringsgegevens e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking van persoonsgegevens
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres invult om u aan te melden voor een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens niet gebruikt om u ook andere (e-mail) berichten toe te sturen, tenzij dat is aangegeven.

Verspreiding van persoonsgegevens
JTSZO zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of verkopen aan derden, zonder daar vooraf uw uitdrukkelijke toestemming voor te vragen. Als er gegevens uitgewisseld worden met andere professionals zal dit altijd via versleutelde email plaatsvinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
JTSZO draagt zorg voor de persoonsgegevens die binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Privacy leerlingen
Cliënten die met JTSZO in zee gaan, moeten uiteraard een aantal gegevens overdragen. Het gaat in eerste instantie om NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), geboortedata, maar ook om telefoonnummer en Emailadres. Als de leerling een Stadspas heeft en gebruik wil maken van kortingen is het Stadspasnummer noodzakelijk.

Privacy sollicitanten
JTSZO respecteert de privacy van haar sollicitanten. Als u bij JTSZO solliciteert, verstrekt u aan ons bepaalde gegevens over uzelf. JTSZO verwerkt die gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

JTSZO gebruikt uw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van uw sollicitatie (met inbegrip van het eventueel, na dat met u te hebben afgestemd, benaderen van referenties). Als wij besluiten u een functie bij JTSZO aan te bieden, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt voor andere gebruikelijke personeelsmanagementdoeleinden.
U behoudt te allen tijde het recht op inzage/rectificatie of wissen van informatie.

JTSZO bewaart uw gegevens niet langer dan 1 jaar nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. JTSZO gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben. JTSZO maakt soms gebruik van de diensten van derden voor het namens JTSZO verwerken van persoonsgegevens en maakt daarbij afspraken dat de gegevens in dat geval alleen voor JTSZO mogen worden gebruikt.

 

Privacy website, app, nieuwsbrief, beeldmateriaal en social media
De website van JTSZO werkt met cookies. Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft. Cookies zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. De gegevens over het gebruik van de websites deelt JTSZO niet met derden.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Op de site van de consumentenbond staat duidelijk beschreven hoe u cookies kunt weigeren.

Beveiligde verbinding
De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Sociale media button
Op de websites van JTSZO vindt u de sociale media button van Twitter, Facebook, Youtube, Instagram. Deze buttons werkt door middel van een code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst als u er op klikt. JTSZO heeft daar geen invloed op.

App
In de JTSZO App zijn alleen de gegevens te zien van de clubgenoten of leden van een groep. Het zijn besloten groepen waar de leden met elkaar kunnen communiceren.

Nieuwsbrief
JTSZO biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf u op de hoogte van ons werk en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. De emailadressen worden niet aan derden doorgegeven en worden niet voor andere doeleinde gebruikt.

Lesgeld
Voor het betalen van het lesgeld hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer en betaalgegevens nodig. Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de betaling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Uw gegevens worden nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Beeldmateriaal
Bij het inschrijfformulier wordt gevraagd of de ouders toestemming geven voor het gebruik van foto’s en video’s. Als er een vinkje wordt gezet bij “Geen beeldmateriaal gebruiken” wordt er zorgvuldig bekeken of een foto/video met kinderen wel of niet gepubliceerd kan worden. Mocht er onverhoopt toch beeldmateriaal verschijnen dan zal dat, na protest van de ouders of de leerling meteen verwijderd worden.

Voor volwassen leden geldt dat beeldmateriaal vrij gepubliceerd mag worden, behalve als de afgebeelde persoon een ‘redelijk belang’ heeft om zich tegen publicatie te verzetten. Dit zal vaak een privacybelang zijn of een financieel belang; wanneer de maker geld verdient met je portret. Leden moeten dan de publicatie kunnen laten verwijderen.

Natuurlijk geldt voor overige beeldmateriaal dat het rechtenvrij moet zijn.

Delen van persoonlijke gegevens

Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden.

Doorgifte
Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

 Wijzigingen

JTSZO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van JTSZO. Bij belangrijke wijzigingen worden betrokkenen op de hoogte gesteld.

 

Rechten

De gegevens die we verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

U mag ons vragen om inzage in uw gegevens; deze kunt u in de App inzien en aanpassen.

U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;

U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;

U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via info@jtszo.nl  We zullen u dan zo snel mogelijk antwoord geven.

 

 

Irene Lips

Directeur & functionaris Gegevensbescherming JTSZO