Skip to main content

Hier wordt nog aan gewerkt.

Leerdoelen

JTSZO is niet enkel een opleidingsinstituut voor kunstbeoefening, maar ook een plek die zonder enige ironie een school des levens genoemd kan worden. Vele sociale kwesties die het maatschappelijk verkeer onder druk zetten – zoals armoede, scheidingen, discriminatie, geweld, schooluitval en disciplineproblemen – worden middels de theatrale inhoud van de lessen in de groepen bespreekbaar gemaakt en uitgediept. Voor sommige leerlingen is de JTSZO de eerste en soms zelfs de enige plek waar hun stem tot klinken komt. Hierdoor vervult de JTSZO niet alleen een kunstzinnige, maar ook een – alom zeer gewaardeerde – maatschappelijke functie. Op grond van deze nadrukkelijk dubbele functie onderscheidt de school twee hoofddoelen, te weten een artistiek en een sociaal leerdoel.

Artistiek leerdoel

Op de JTSZO ontdekt het kind zijn talent. Deze ontdekking is de sleutel tot het proces van individualisatie. Kinderen leren bij ons de wereld om hen heen bewust waar te nemen en hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken om zichzelf uit te drukken. Al doende leren ze de verbanden en samenhangen te zien tussen verschillende disciplines, zoals theater, dans en muziek, alsook leren ze verschillende technieken te hanteren om zichzelf te uiten en de wereld om zich heen te onderzoeken. Uiteindelijk leveren die het kind vrijheid op, omdat het vaardig is geworden om zichzelf persoonlijk te uiten. Omdat de maximale vrijheid ontstaat bij het werkelijk beheersen van de kunstzinnige competenties, houdt de school daarom zowel binnen elke les, binnen de cursus, alsook binnen het gehele aanbod de continuïteit van de leerlijnen goed in het oog. Een laatste artistiek leerdoel is dat de kinderen leren hun kunst- en cultuur ervaringen met elkaar te delen en daar plezier in te hebben. Sociaal leerdoel Door samen aan presentaties en voorstellingen te werken worden de sociale vaardigheden van het kind bevorderd. De JTSZO prikkelt en ontwikkelt de creativiteit en fantasie van het kind, en maakt het zo eigenaar van zijn talent. Het maakproces leert het kind zich individueel te profileren in een groep. Het kind groeit in persoonlijk opzicht en krijgt zelfvertrouwen waar het ook buiten de muren van de JTSZO wat aan heeft. Ook maakt podiumervaring kinderen weerbaarder. Door zich te verhouden tot een publiek raakt het kind tevens gewend om open voor kritiek te staan, en kwetsbaar en sterk tegelijk te (durven) zijn.

Artistiek en sociaal

Goed voorbeeld van de dubbelfunctie van de school is hoe artistieke vaardigheden en menselijke – en in het volwassen leven zeer van pas komende – vaardigheden elkaar overlappen: presenteren, discussiëren, leren kijken, leren luisteren, omgaan met tekst, verstaanbaar spreken, bewustzijn van ruimte, spelen van emoties, inleving in een ander, kennen van je rol, lijfgevoel en beweging, aanleren van diverse dansstijlen, het ontdekken van de klank en mogelijkheden van de eigen stem.

Leerlijn

De JTSZO is vooraleerst een school met reguliere, wekelijkse lessen. De deelnemers (2-19 jaar) leren bij de school hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken om zichzelf uit te drukken. Daarnaast maken deelnemers kennis met verschillende disciplines zoals in hoofdzaak theater en beweging, en incidenteel ook met muziek en nieuwe media. Binnen de school krijgen deelnemers handvatten aangereikt op het gebied van presenteren, creëren en verbinden. Het is mogelijk om op alle niveaus in te stromen. Alle docenten werken met het overkoepelende didactisch concept, waarin er natuurlijk gedifferentieerd wordt naar leeftijd en ervaringsniveau.

Binnen het regulier lesaanbod staan er altijd twee docenten op een groep met een expertise binnen verschillende kunstdisciplines. Hierdoor wordt er binnen onze lessen ten alle tijden interdisciplinair gewerkt. In de praktijk resulteert dit in een afwisselende lesinhouden, waardoor de talenten van elk kind ontdekt, gestimuleerd en ontwikkeld worden. Er wordt naast diverse speltechnieken gewerkt aan beweging, improvisatie, uitstraling op het toneel, verbeeldingskracht, eigenheid en samenwerking.

 

Theater Mix 2+ 4+ 6+ 8+ 10 

Voor de jongere kinderen wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

 1. Weet de (on)mogelijkheden van het lichaam.
  2. Weet het verschil tussen werkelijkheid en fantasie
  3. Kan zich concentreren.
  4. Kan samenwerken met door de docent gekozen groepsgenoten.
  5. Toont respect voor docenten en presentaties van groepsgenoten.
  6. Durft zijn talenten te onderkennen en te ontplooien
  7. Durft fouten te maken 8. Durft nieuwe dingen uit te proberen.
  9. Kan samenspelen.

Kennismaken
De leerlingen van 2 tot en met 10 jaar, met de keuze voor de mix-klassen volgen de lessen in het Bijlmer Parktheater en vallen binnen de categorie Kennismaken. De leerlingen hebben zich in het begin van de lessen op gefocust op groepsvorming, veiligheid en het opbouwen van vertrouwen. Vervolgens krijgen de leerlingen training in diverse theatrale technieken en disciplines. Tijdens het Winterfestival spelen de leerlingen voor het eerst in het theater. Tijdens hetLentefestival bezoeken ze samen een voorstelling en uiteindelijk stralen alle leerlingen tijdens het zomerfestival.

Bekwamen
De leerlingen van 8 tot en met 14 jaar met de keuze voor de opleidingsklassen vallen binnen de categorie Bekwamen. Deze groepen spelen  tijdens het Winterfestival JTSZO en ze presenteren hun voorstelling tijdens het zomerfestival.

Productiegroepen 12+ S M L

Voor de oudere kinderen komen daar de volgende competenties bij:

 1. Kent de 5 W’s: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom.
  11. Kent de 4 B’s: Boos, Bang, Blij, Bedroefd
  12. Is zich bewust van de ruimte en de spelvloer.
  13. Kan de hele spelvloer gebruiken.
  14. Is zich bewust van de vierde wand en kan daar naar handelen.
  15. Kan een personage uitbouwen.
  16. Kan werken met tempo en timing.
  17. Kan eigen fantasie inzetten in spel.
  18. Kan een theateractiviteit zo exact mogelijk herhalen
  19. Kan een spanningsopbouw maken gedurende een presentatie of improvisatie.

Verdiepen
De leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met de keuze voor de plusklassen (S, M en L) vallen binnen de categorie Verdiepen. Deze groepen worden samengesteld na de auditiedag in september.

S-Opleidingsklas 12+: heb je ervaring maar mis je nog skills om in een productiegroep te spelen en wil je daar graag naar toe werken: in de opleidingsklas gaan we daar mee aan de slag.
M-Theaterklas: Heb je genoeg ervaring en skills maar ben je nog niet klaar om mee te gaan in het maakproces van een productie, dan kun je in deze klas je mogelijkheden onderzoeken en uitproberen.
L-Theaterklas: Heb je ervaring, skills en talent in het maken van een theaterproductie dan hoor jij thuis in deze klas.
De groepen spelen  tijdens  het Winterfestival en het Zomerfestival.

De leerlingen uit de S, M en L groepen worden incidenteel uitgenodigd voor speciale kortlopende projecten waardoor ze hun skills kunnen verbeteren (Boosters).