Skip to main content

De controle op de effectiviteit van de Stichting vindt plaats via de begroting, tussenrapportages, bestuur notulen, het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantscontrole volgens het handboek verantwoording meerjarige subsidies kunstenplan 2021-2024 van Amsterdams fonds voor de Kunst (AFK). De directie legt aan het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van de middelen.

Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2021 is positief. Ter dekking van alle operationele kosten en verplichtingen houden we een continuïteitsreserve aan. De eigen inkomsten zijn in 2021 toegenomen.

Ondanks de annulering van een aantal projecten door Corona (o.a. Kunstschooldagen en de kerstvakantie traditie in de ITA i.s.m. de vier Jeugdtheaterscholen van Amsterdam en de Toneelmakerij) is het resultaat beter dan verwacht. Mede door de twee grote co-producties die we gedaan hebben. Met het  Philharmonie Zuidnederland, de interdisciplinaire gegamificeerde voorstelling Luistermutant in het Muziekgebouw, geproduceerd door het Holland Festival en met NTJong de voorstelling Trojan Wars in de ITA. Daarnaast  waren er ook dit jaar extra zomeractiviteiten in het kader van Midzomer Mokum, ontvingen we voor de tweede keer een bijdrage uit de Sociale Basis voor ons peer-educator traject en werd de pilot Cultuurcoach gecontinueerd en uitgebreid. We werden zelfs penvoerder voor Untold. Tot slot waren de opbrengsten uit Samenwerkingen/Educatie – projecten met scholen hoger i.v.m. projecten om onder andere het lerarentekort aan te vullen. Hiermee worden ook de activiteiten gedekt die hoger zijn dan begroot als gevolg van een toename in projecten. Alle operationele doelstellingen zijn gerealiseerd.

Continuïteit: Kunstenplan 2021-2024 is toegekend en JTSZO ontvangt de komende drie jaren een vaste subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Verder continueren wij de Educatie projecten met scholen in 2021.

De school ontvangt een structurele huurkorting van het Bijlmer Parktheater. Het wordt moeilijker en moeilijker om voor dit bedrag daadwerkelijk m2 af te nemen. Ons theaterhuis wordt te klein! Het blijft de komende jaren goede afstemming vergen.

Gezien de enorme groei van het stadsdeel (woningen, bedrijven, bewoners en gebruikers) staat de broodnodige uitbreiding van m2 gelukkig op de agenda van de stad. We hebben de gemeente gevraagd om niet alleen te kijken naar het ruimtegebrek anno nu, maar de ambities van BPT en partners mee te nemen.

Baten

De financieringsmix van de JTSZO bestaat in de nieuwe kunstenplanperiode uit directe inkomsten (39.4%), structurele subsidies van AFK (28.7%), incidentele subsidies (31.9%).

De publieksinkomsten zijn voornamelijk samengesteld uit lesgelden, recettes en bijdragen van DWI/Stadspas en Jongerencultuurfonds. De recettes vielen structureel lager uit aangezien er door Corona veel minder voorstellingen konden plaatsvinden.

De lesgelden zijn op zo’n niveau dat mensen die net boven de minimum inkomensgrens zitten en niet in aanmerking komen voor Stadspas of Jongerencultuurfonds ze ook kunnen betalen. In dit stadsdeel blijft het lastig toegangsprijzen te verhogen. Leerlingen die het echt niet kunnen betalen worden ingezet in de PR (social media) en tijdens de festivals. Of bij de jongere deelnemers helpen de ouders/verzorgers mee. Dat was dit jaar onmogelijk.

Jaarlijks ontvangen we van Stadsdeel Zuidoost een vaste bijdrage in onze voorstelling groepen omdat zij een waar visitekaartje zijn van onze wijk.

Voor de tweede keer ontvingen we een bijdrage in het kader van Midzomer Mokum programmering in de periode juli – augustus en een bijdrage vanuit de sociale basis. In nauw overleg met het stadsdeel hebben we ingezet op onderwijs- en arbeidstoeleiding met ons Peer-educator traject.

De post samenwerkingsproject is voornamelijk opgebouwd uit langdurige educatieve projecten met het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO), verschillende afdelingen van het ROC van Amsterdam en workshops die we op scholen geven.

Dit jaar hebben we een sponsorbijdrage van de Rabobank ontvangen om de vloer van onze dependance in Heesterveld te repareren, een ventilatiesysteem aan te leggen en nog een aantal theaterlampen te kopen. Sponsoring blijft een lastig verhaal omdat onze ervaring is dat bedrijven liever in natura betrokken worden. .

De JTSZO heeft de ANBI status. Via de website worden kleine bedragen gedoneerd.

Beheerslasten Personeel

De directie wordt gevoerd door Irene Lips, zij is de enige in dienstverband van de stichting (1 FTE). Inhuur personeel bestaat uit extra kantoor ondersteunende werkzaamheden door leden uit het docententeam.

 

Activiteiten Lasten

Onder personele activiteitenlasten is ons hele creatieve team opgenomen. De toename komt door enerzijds verhoging van de uurtarieven en de extra activiteiten en anderzijds de uitbreiding met Young Zo.