Skip to main content

Educatieprojecten in onderaannemerschap


Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO)
PPOZO is de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost. PPOZO is door stadsdeel Zuidoost en de tien schoolbesturen in Zuidoost in het  leven geroepen om school overstijgende projecten en taken uit te voeren die het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in Amsterdam Zuidoost versterken.
Het aanbod in de Brede School Zuidoost is erop gericht zoveel mogelijk kinderen met zoveel mogelijk verschillende activiteiten te laten kennismaken. Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. Dit wordt ook wel Brede Talent Ontwikkeling genoemd. Door de activiteiten op en rond de scholen in de wijk te organiseren zijn alle activiteiten goed bereikbaar en leren kinderen uit één buurt en van verschillende scholen elkaar kennen en met elkaar omgaan.

PPOZO huurt ons in voor kennismakingslessen, verlengde schooldag lessen en Top-uur lessen (onder schooltijd). Deze vinden plaats op 11 clusters waar 29 Scholen aan verbonden zijn. Het geven van lessen in de Bredeschool draagt onze visie uit, dat kunstbeoefening voor iedereen en voor iedereen waardevol is, en zorgt tevens voor naamsbekendheid in de wijk, zodat wij blijvend in contact staan met onze doelgroep. Het is lastig om een goed beeld te krijgen van de doorstroom naar reguliere en wijkprojecten omdat leerlingen niet altijd meteen na een Bredeschool periode bij de JTSZO lessen aansluiten en wij ook geen gegevens van de Bredeschool lessen krijgen i.v.m. de AVG wet. Toch blijken met regelmaat leerlingen op een later tijdstip aan te sluiten. Daar komen we dan achter als ze mee gaan doen.

In 2018 heeft JTSZO een belangrijke functie vervuld in de film ’50 jaar Bijlmer’ van PPOZO. De hoofdrollen op cluster Nellestein zijn geregisseerd door twee JTSZO docenten. Het script was geschreven door een PPOZO-medewerker. Aanvullende scenes zijn op andere scholen gemaakt. Vier van deze scenes door JTSZO-docenten.

Binnen de Topuren wordt 1x per week gewerkt met een vastgesteld thema. De laatste les is een korte presentatie aan docenten en leerlingen op school. Met cluster Wijk, op OBS Bijlmerdrie, is het Topuur ingezet als ondersteuning voor de groep 8-musical. Dit heeft geresulteerd in een extra project afname van Bijlmerdrie die naast Topuur de hele musical heeft laten maken door JTSZO.
Het geven van Bredeschool lessen is een intensieve en maatschappelijke bezigheid. Dit komt omdat de motivatie om aan deze lessen deel te nemen niet altijd komt uit het willen volgen van theaterlessen. Reden voor deelname lopen uiteen van goedkope naschoolse opvang, geen keuze meer hebben uit andere activiteiten en echt gekozen hebben voor deze activiteit. De groepsdynamiek is zwaar doordat niet ieder kind in de les wil zijn (‘moeten’ i.p.v. ‘willen’), sub-groepjes in de groep door samenvoegen van leerlingen van 2-3 scholen, laag energie- en concentratiepeil doordat lessen plaatsvinden aansluitend aan een continue schoolrooster, ervaringsdiversiteit (al vaker meegedaan, deelgenomen aan wijkprojecten, al op les bij JTSZO). JTSZO streeft ondanks deze pittige uitdagingen naar kwaliteit in de lessen. Om ervoor te zorgen dat binnen Bredeschool lessen enerzijds talentontwikkeling en anderzijds de ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke vaardigheden kunnen worden nagestreefd zijn twee docenten op de groep nodig. De kosten van de tweede docent worden niet gedekt door PPOZO; toch zetten wij deze tweede docent in, om de kwaliteit te bewaken waar wij voor staan, en de hierboven genoemde uitdagingen te kunnen overwinnen. De werkelijkheid is (dus), dat we op deze opdracht toeleggen.

ROC van Amsterdam
Vanaf schoolseizoen 2018-2019 is Xplore onderdeel van het curriculum van de school: namelijk als onderdeel van het vak Burgerschap. Aan het project zijn, i.s.m. de school, een aantal competenties opgesteld. Voor het goed afsluiten van het project moet de leerling alle competenties met voldoende afsluiten. Deze competenties worden meegenomen in de Persoonlijk Ontwikkel Plan-gesprekken op het MBO college Zuidoost. Na het behalen van het project wordt een certificaat verstrekt. Promo JTSZO&ROC
Om het vak Burgerschap met een voldoende te kunnen afsluiten heeft de leerling zowel het cijfer voldoende nodig voor de theoretische gedeelte van het vak Burgerschap als het certificaat voor het praktische gedeelte van het vak Burgerschap.
In het vak zelf gaan de leerlingen middels cultuur- en kunstlessen – de 21st century skills indachtig – leerlingen op een actieve manier aan de slag met hun sociale en culturele vaardigheden, namelijk communiceren, taalvaardigheid, samenwerken en creatief en probleemoplossend denken. Deze lessen stimuleren de studenten om initiatieven te nemen, onderzoekend in de wereld te staan, en samen te werken aan een concreet einddoel.
Binnen deze opzet komen de leerlingen één maal per week het Bijlmer Parktheater om lessen te volgen in meerdere kunstdisciplines. In het schooljaar 2018-2019 waren er 2 blokken van ieder 20 lessen. Acht docenten van JTSZO gaven les aan 90-120  MBO college Zuidoost ‘Entree’-leerlingen en 50-80 MBO- college Zuidoost ‘op Maat’-leerlingen. Zij kregen hierbij ondersteuning van 2 docenten/begeleiders van Stichting Going Social.
Onderwerpen als Werken aan je toekomst, De maatschappij dat ben jij en Ondernemend gedrag in je loopbaan kwamen tijdens de multidisciplinaire kunsteducatie lessen aan de orde. Ook werd er gewerkt aan twee eindvoorstellingen waar het vooral ging om presentatie- en sollicitatietechnieken. Tot onze vreugde is sinds september 2018 het aantal deelnemende leerlingen explosief gestegen.

Lees ook het verhaal van Emilie Calf